Chào các bạn, vừa qua google có tung ra bộ theme blogger phiên bản mới với nhiều tính năng và tùy chỉnh hơn.

Tuy nhiên với các template blogger cũ thì chưa thể tự cập nhật lên phiên bản mới được, vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp một số tính năng mới vào blog của bạn.

1. NÂNG CẤP B:SKIN Sau khi nâng cấp b:Skin lên phiên bản mới sẽ hỗ trợ đầy đủ các tính năng CSS script và Webkitmới nhất.
Để thực hiện việc nâng cấp các bạn chỉ cần vào Chủ đề >> Chỉnh sửa
Sau đó các bạn tìm dòng code sau
<b:skin>
Và thay thế nó bằng
<b:skin version='1.0.0'> 

Thực chất chúng ta chỉ cần thêm chữ version='1.0.0' vào sau chữ b:skin là được

2. NÂNG CẤP BLOGGER LAYOUT
Đây là hình ảnh trước và sau khi nâng cấp lên phiên bản mới


Chữ chỉnh sửa đã được đổi thành hình cái bút nhìn rất gọn và chuyên nghiệp.
Xuất hiện thêm biểu tượng hình con mắt với tính năng có thể bật tắt các widget để nó có thể hiện hoặc không hiện ra ngoài website, tiện ích hơn rất nhiều so với trước kia chúng ta phải xóa đi rồi thêm lại rất mất công.
Để thực hiện nâng cấp các bạn tìm đoạn code sau

<html b:version='2' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

Và thay thế nó bằng đoạn sau

<html b:version='2' class='v2' b:layoutsVersion='3' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data'
xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> 


Thực chất chúng ta chỉ cần thêm chữ b:layoutsVersion='3' vào sau chữ b:version='2' class='v2' là được rồi.
3. NÂNG CẤP DEFAULT WIDGET
Để thực hiện nâng cấp các bạn tìm dòng code b:layoutsVersion='3' vừa mới thay ở trên và chèn vào trước nó dòng code b:defaultwidgetversion='2' . Sau khi chèn bạn sẽ có đoạn code hoàn chỉnh như sau

<html b:version='2' class='v2' b:defaultwidgetversion='2' b:layoutsVersion='3'expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

Tiếp theo các bạn chèn đoạn code sau vào sau thẻ ]]></b:skin> hoặc thẻ </b:template-skin>

<b:defaultmarkups> <b:defaultmarkup type='Common'> <b:includable id='responsiveImage' var='settings'> <b:comment>Add in the high-res thumb for youtube images.</b:comment> <b:if cond='not data:settings.image.isYoutube'> <b:include data='settings' name='super.responsiveImage'/> <b:else/> <b:with value='resizeImage(data:post.featuredImage.youtubeMaxResDefaultUrl, 1152, &quot;4:3&quot;)' var='highRes'> <b:include data='{ image: data:settings.image, imageSizes: [320,490], sourceSizes: &quot;(max-width: 640px) 100vw, (max-width: 1024px) 576px, 490px&quot;, enhancedSourceset: data:highRes }' name='super.responsiveImage'/> </b:with> </b:if> </b:includable> </b:defaultmarkup> <b:defaultmarkup type='BlogSearch'> <b:includable id='searchSubmit'> <b:if cond='data:widget.sectionId == &quot;search_top&quot;'> <label> <input type='submit'/> <b:include data='{ iconClass: &quot;touch-icon search-icon&quot; }' name='searchIcon'/> </label> <b:else/> <b:include name='super.searchSubmit'/> </b:if> </b:includable> </b:defaultmarkup> <b:defaultmarkup type='AdSense,Blog'> <b:includable id='defaultAdUnit'> <!-- Clear out style (need non-empty string) --> <b:with value='&quot;/* Done in css. */&quot;' var='style'> <b:include name='super.defaultAdUnit'/> </b:with> </b:includable> </b:defaultmarkup> <b:defaultmarkup type='Blog,FeaturedPost,PopularPosts'> <b:includable id='sharingButtonContent'> <b:message name='messages.share'/> </b:includable> <b:includable id='postLabels'> <b:include cond='data:view.isSingleItem and data:widget.type == &quot;Blog&quot;' name='super.postLabels'/> </b:includable> <b:includable id='headerByline'> <b:if cond='data:view.isSingleItem and data:widget.type == &quot;Blog&quot;'> <b:include name='super.headerByline'/> <b:else/> <b:include data='{ items: [&quot;author&quot;, &quot;timestamp&quot;] }' name='headerBylineOverride'/> </b:if> </b:includable> <b:includable id='footerBylines'> <b:if cond='data:view.isSingleItem and data:widget.type == &quot;Blog&quot;'> <b:include name='super.footerBylines'/> <b:else/> <b:include data='{ items: [[&quot;share&quot;, &quot;comments&quot;]] }' name='footerBylinesOverride'/> </b:if> </b:includable> <b:includable id='emailPostIcon'> <!-- Replace icon with text --> <span class='byline'> <a class='flat-button' expr:href='data:post.emailPostUrl'><data:messages.emailPost/></a> </span> </b:includable> </b:defaultmarkup> <b:defaultmarkup type='Blog'> <b:includable id='main'> <b:if cond='not data:posts.any'> <div class='no-posts'> <b:eval expr='data:view.isSearch ? data:messages.noResultsFound : data:messages.theresNothingHere'/> </div> </b:if> <!-- Display title on homepage --> <b:if cond='data:posts.any and data:view.isHomepage'> <h3 class='title'><data:messages.latestPosts/></h3> </b:if> <!-- Filter out the featured post, but only on the homepage. --> <b:with value='(data:widgets.FeaturedPost filter w =&gt; w.sectionId == &quot;page_body&quot;) map (w =&gt; w.postId)' var='featuredPostIds'> <b:with value='data:view.isHomepage ? data:posts filter (post =&gt; post.id not in data:featuredPostIds) : data:posts' var='posts'> <b:include name='super.main'/> </b:with> </b:with> </b:includable> <b:includable id='commentFormIframeSrc' var='post'> <b:with value='data:template.isAlternateRendering ? (&quot;&amp;skinvariant=&quot; + data:template.variant) : &quot;&quot;' var='variantParam'> <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc + &quot;&amp;skin=soho&quot; + data:variantParam' id='comment-editor-src'/> </b:with> </b:includable> <b:includable id='commentForm' var='post'> <b:with value='&quot;90px&quot;' var='cmtIframeInitialHeight'> <b:include data='post' name='super.commentForm'/> </b:with> </b:includable> <b:includable id='threadedCommentForm' var='post'> <b:with value='&quot;90px&quot;' var='cmtIframeInitialHeight'> <b:include data='post' name='super.threadedCommentForm'/> </b:with> </b:includable> <b:includable id='postCommentsAndAd' var='post'> <!-- Always render inline ad inside container --> <div class='post-outer-container'> <div class='post-outer'> <b:include data='post' name='post'/> </div> <b:include cond='data:view.isSingleItem' data='post' name='commentPicker'/> <b:include cond='data:post.includeAd and data:post.adNumber lt (data:view.isHomepage ? 2 : 3)' data='post' name='inlineAd'/> </div> </b:includable> <b:includable id='post' var='post'> <b:if cond='data:view.isSingleItem'> <div class='post-sidebar'> <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.share and data:post.shareUrl'> <div class='post-sidebar-item post-share-buttons'> <b:with value='data:widget.instanceId + &quot;-&quot; + (data:regionName ?: &quot;byline&quot;) + &quot;-&quot; + data:post.id' var='sharingId'> <b:include data='{ sharingId: data:sharingId, originalUrl: data:post.url, shareUrl: data:post.shareUrl, platforms: data:blog.sharing.platforms, }' name='sharingButtons'/> </b:with> </div> </b:if> <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.labels and data:post.labels'> <div class='post-sidebar-item post-sidebar-labels'> <div><data:messages.labels/></div> <ul> <b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'> <li><a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a></li> </b:loop> </ul> </div> </b:if> </div> </b:if> <div class='post'> <b:class cond='data:view.isMultipleItems and data:post.featuredImage' name='has-featured-image'/> <b:class cond='data:view.isMultipleItems and not data:post.featuredImage' name='no-featured-image'/> <b:include data='post' name='postMeta'/> <b:if cond='data:view.isSingleItem'> <b:include name='headerByline'/> <b:include data='post' name='postTitle'/> <div class='post-body-container'> <b:include data='post' name='postBody'/> </div> <b:else/> <b:if cond='data:post.featuredImage'> <div class='snippet-thumbnail'> <a b:whitespace='remove' expr:href='data:post.url'> <b:comment>Max width is 576, so max size @ 2x is 1152.</b:comment> <b:include data='{ image: data:post.featuredImage, imageSizes: [320,490,576,1152], sourceSizes: &quot;(max-width: 576px) 100vw, (max-width: 1024px) 576px, 490px&quot; }' name='responsiveImage'/> </a> <b:include name='headerByline'/> </div> <b:else/> <b:include name='headerByline'/> </b:if> <b:include data='post' name='postTitle'/> </b:if> <b:include data='post' name='postFooter'/> </div> </b:includable> <b:includable id='feedLinks'> <!-- Don't render --> </b:includable> </b:defaultmarkup> <b:defaultmarkup type='BlogArchive'> <b:includable id='main' var='this'> <details class='collapsible extendable'> <b:attr cond='data:view.isArchive' name='open' value='open'/> <b:with value='true' var='renderAsDetails'> <b:with value='data:messages.archive' var='defaultTitle'> <b:include name='super.main'/> </b:with> </b:with> </details> </b:includable> <b:includable id='flat'> <b:include data='{ buttonClass: &quot;flat-button&quot;, items: data:this.data, itemSet: &quot;data&quot;, itemsMarkup: &quot;super.flat&quot; }' name='extendableItems'/> </b:includable> <b:includable id='hierarchy'> <b:include data='{ buttonClass: &quot;flat-button&quot;, limit: 1, items: data:this.data, itemSet: &quot;data&quot;, itemsMarkup: &quot;super.hierarchy&quot; }' name='extendableItems'/> </b:includable> </b:defaultmarkup> <b:defaultmarkup type='FeaturedPost'> <b:includable id='main'> <b:with value='data:messages.featured' var='defaultTitle'> <b:include name='super.main'/> </b:with> </b:includable> <b:includable id='snippetedPostContent'> <b:with value='data:postDisplay.showFeaturedImage and data:post.featuredImage' var='hasImage'> <div class='post-content'> <b:class cond='data:hasImage' name='has-featured-image'/> <b:class cond='not data:hasImage' name='no-featured-image'/> <!-- Change the order and add a snippet container --> <b:include cond='data:hasImage' data='post' name='snippetedPostThumbnail'/> <div class='post-text-container'> <b:include name='headerByline'/> <b:include cond='data:this.postDisplay.showTitle' name='snippetedPostTitle'/> <b:with value='&quot;featured-post&quot;' var='snippetPrefix'> <b:include cond='data:this.postDisplay.showSnippet' data='post' name='postSnippet'/> </b:with> <div class='post-footer'> <b:include name='footerBylines'/> <!-- TODO(sarnesjo): Use the postJumpLink call (in case it's been customized). --> <a class='jump-link flat-button' expr:href='data:post.url'><data:messages.readMore/></a> </div> </div> </div> </b:with> </b:includable> <b:includable id='snippetedPostByline' var='post'> <b:include name='headerByline'/> </b:includable> <b:includable id='snippetedPostThumbnail'> <b:include data='{image: data:featuredImage, maxSize: 954, selector: &quot;.hero-thumb&quot;}' name='responsiveImageStyle'/> <a class='thumb-link' expr:href='data:post.url'><div class='thumb hero-thumb'/></a> </b:includable> </b:defaultmarkup> <b:defaultmarkup type='Header'> <b:includable id='image'> <b:include name='super.image'/> <!-- If we are replacing the title, force it to render anyway, and it'll be hidden in CSS. --> <b:include cond='data:this.imagePlacement == &quot;REPLACE&quot;' name='title'/> </b:includable> <b:includable id='title'> <div> <b:class cond='data:this.imagePlacement == &quot;REPLACE&quot;' name='replaced'/> <b:include name='super.title'/> </div> </b:includable> </b:defaultmarkup> <b:defaultmarkup type='Label'> <b:includable id='main' var='this'> <details class='collapsible extendable'> <b:attr cond='data:view.isLabelSearch' name='open' value='open'/> <b:with value='true' var='renderAsDetails'> <b:with value='data:messages.labels' var='defaultTitle'> <b:include name='super.main'/> </b:with> </b:with> </details> </b:includable> <b:includable id='list'> <b:include data='{ buttonClass: &quot;flat-button&quot;, items: data:this.labels, itemSet: &quot;labels&quot;, itemsMarkup: &quot;super.list&quot; }' name='extendableItems'/> </b:includable> <b:includable id='cloud'> <b:include data='{ buttonClass: &quot;flat-button&quot;, items: data:this.labels, itemSet: &quot;labels&quot;, itemsMarkup: &quot;super.cloud&quot; }' name='extendableItems'/> </b:includable> </b:defaultmarkup> <b:defaultmarkup type='PageList'> <b:includable id='content'> <div class='widget-content'> <b:if cond='data:widget.sectionId == &quot;page_list_top&quot;'> <b:include name='overflowablePageList'/> <b:else/> <b:include name='pageList'/> </b:if> </div> </b:includable> <b:includable id='overflowButton'> <a><data:messages.moreEllipsis/></a> </b:includable> </b:defaultmarkup> <b:defaultmarkup type='PopularPosts'> <b:includable id='main'> <!-- Default the title to 'Popular posts'. --> <b:with value='data:messages.popularPosts' var='defaultTitle'> <b:include name='super.main'/> </b:with> </b:includable> <b:includable id='snippetedPostContent'> <div class='post'> <b:class cond='data:post.featuredImage' name='has-featured-image'/> <b:class cond='not data:post.featuredImage' name='no-featured-image'/> <b:if cond='data:post.featuredImage'> <div class='snippet-thumbnail'> <a b:whitespace='remove' expr:href='data:post.url'> <b:include data='{ image: data:post.featuredImage, imageSizes: [330,660,1320], sourceSizes: &quot;(max-width: 660px) 100vw, 660px&quot; }' name='responsiveImage'/> </a> <b:include name='headerByline'/> </div> <b:else/> <b:include name='headerByline'/> </b:if> <b:include cond='data:this.postDisplay.showTitle' name='snippetedPostTitle'/> <div class='post-footer'> <b:include name='footerBylines'/> </div> </div> </b:includable> </b:defaultmarkup> <b:defaultmarkup type='Profile'> <b:includable id='main' var='this'> <!-- Remove widget title --> <b:include name='content'/> </b:includable> <b:includable id='teamProfileLink'> <!-- Remove background image, add "Visit profile" message --> <a class='profile-link g-profile' expr:href='data:userUrl'> <b:include name='profileImage'/> <div class='profile-name-wrapper'> <div class='profile-name'><data:display-name/></div> <div class='visit-profile'><data:messages.visitProfile/></div> </div> </a> </b:includable> <b:includable id='userProfileLink'> <!-- Remove background image --> <a class='profile-link g-profile' expr:href='data:userUrl' rel='author'> <data:displayname/> </a> </b:includable> <b:includable id='viewProfileLink'> <!-- Change message to "Visit profile" --> <a class='profile-link' expr:href='data:userUrl' rel='author'> <data:messages.visitProfile/> </a> </b:includable> <b:includable id='defaultProfileImage'> <div class='default-avatar-wrapper'> <b:include data='{ iconClass: &quot;avatar-icon&quot; }' name='defaultAvatarIcon'/> </div> </b:includable> </b:defaultmarkup> </b:defaultmarkups>


Xong rồi bạn lưu lại template là được.
Lưu ý các tiện ịch bạn đã tạo từ trước thì bạn có thể copy sang tiện ích mới hoặc vào chỉnh sửa chủ đề và thay toàn bộ đoạn version='1' bằng đoạn sau version='2' visible='true'.
Và thay thế đoạn

<b:includable id='main'> <!-- only display title if it's non-empty --> <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'> <h4 class='title'><data:title/></h4> </b:if> <div class='widget-content'> <data:content/> </div> </b:includable>

Bằng đoạn sau<b:includable id='main'><b:include name='widget-title'/><div class='widget-content'><data:content/></div></b:includable>
Xong rồi!!!
Lưu lại và vào bố cục để xem thành quả nhé.
Lưu ý với các tiện ích Blog1 và PopularPost bạn không nên thay vì chúng có cấu trúc khác nhau nên khi thay sẽ bị vỡ layout.

Chúc các bạn thành công!


                                                                                                        Nguồn:

- - 0 bình luận -

HIỆN TẠI CÓ 0 BÌNH LUẬN

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé